کارگاه زیلو بافی شریف زاده
کاروانسرای شاه عباسی میبد

وارد حیاط کاروانسرا که میشویم ، سمت راست و درست وسط حجره های کاروانسرا، یکی از آنها با سقف و مساحتی بزرگتر، تابلویی را بر سر در خود با عنوان (زیلوی میبد) دارد.
وارد کارگاه که میشوی استاد بمانعلی شریف زاده و پسرش را می بینی که در حال بافت زیلو بر روی دار میباشتد.
صفا و صمیمیت از سر و رویشان میبارد.
هرکدام صفای خودشان را دارند
گوشه ایی از کارگاه لوح تقدیر سازمان یونسکو را خواهی دیدکه به ایشان اهدا کرده اند.
استاد شریف زاده پدر ، جزء هفت زیلو باف در میبد میباشتد.
وآنقدر مجذوب طرح ها و رنگها خواهی شد که کلماتی را نمیتوان برزبان آورد

” زیلو همان فرش سلامت است که از پنبه و رنگ طبیعی بافته شده است “