درباره ما

ای دل بگشا چشم و ببین جلوه دلدار
کرده است تجلی همه جا بر درودیوار

مجموعه ای که در پیش رو دارید؛ حاصل قرن ها  زحمت و دسترنج نیاکان ماست
. دسترنجی که آمیخته در روح و جسم  پدید آورندگان  آن است.

برآمده از تار وپودشان؛

و حامل پیغام اهل راز.

پیغامی مبنی بر از خاک به خاک

برآنیم حامل این پیغام باشیم ،.معرف این صنایع ظریفه و شناساننده ی دسترنجشان؛
دستان پینه بسته ای که باید بوسه بر آن زد.
مجموعه ی گردآوری شده مان؛ از  زبده ترین صنایع دستی است ؛ که  بدست  اساتید اهل فن  بافته و یا ساخته وپرداخته شده است.
تمام کوششمان برآن است؛ با ایجاد کمترین فاصله ؛ بهترین هایمان را بدستتان برسانیم؛ تا شما هم از دیدار این رنگین کمان زیبایی بهره مند گردید وبه تماشای ابهای سپید نائل گردید.

در انتها امیدوارم بتوانیم باکمک هم درحفظ واشاعه ی فرهنگ وسنن ارزشمند و بی نظیر ایران عزیزمان کوشش ورزیم.

امیداست که مقبولتان نائل آید.

باتقدیم احترام
گروه سرای نارین