کاربافی

کاربافی یکی از صنایع نساجی سنتی درایران است، که قدمت آن طبق مدارک وشواهد بدست آمده به دوره ی تیموریان و حتی قبل تر از آن یعنی زمان ساسانیان وهخامنشیان برمیگردد.

 

درگذشته رواج این صنعت به دلیل فراوانی مزارع کشت پنبه بوده است. در این روش پنبه های رنگرزی شده با استفاده از چرخ ریسندگی درون ماسوره پیچیده میشوند و پارچه های نخی با استفاده از دارهای چوبی در طرحها ورنگهای بسیار متنوع و زیبا بافته میشدند. 

امروزه با تلاش خانم شریف زاده (بانوی میبدی)؛ این هنر فراموش شده دوباره احیا شده است.