از ده سالگی هنر کاربافی را از مادرش آموخته که در قدیم بر روی چاله ایجاد می شده و درون آن می نشستند و بدان کار چاله هم‌ می‌گفتند
بگفته خودش ده سالی است که با خانم شریف زاده در منزل بطور مستقل کار میکند