ا
حضور سه نسل در یک کارگاه کوچک خانگی از نکات نادر و جالب خانواده دهقانی میباشد که مادر بهمراه دو دختر و در کنار نوه کوچکش در حال انجام میباشد