دنبال یک هدیه مناسب میگردی ولی نمی دونی چی بگیری؟

پس بزن بریم 🙂

کاربافی یکی از صنایع نساجی سنتی درایران است، که قدمت آن طبق مدارک وشواهد بدست آمده به دوره ی تیموریان و حتی قبل تر از آن یعنی زمان ساسانیان وهخامنشیان برمیگردد.

درگذشته رواج این صنعت به دلیل فراوانی مزارع کشت پنبه بوده است.

در این روش پنبه های رنگرزی شده با استفاده از چرخ ریسندگی درون ماسوره پیچیده میشوند و پارچه های نخی با استفاده از دارهای چوبی در طرحها ورنگهای بسیار متنوع و زیبا بافته میشدند.

امروزه با تلاش خانم شریف زاده (بانوی میبدی)؛ این هنر فراموش شده دوباره احیا شده است و با ایجاد ۱۶ گارگاه جمعی و اشتغال ۷۵۰  بافنده مستقل در حال استمرار مییاشند

گروه سرای نارین

 

 

 

چشم بگشاه که جلوه دلدار

در تجلی است از درودیوار


مجموعه ای که درپیش رودارید؛ حاصل قرن ها زحمت و دسترنج نیاکان ما می باشد

دسترنجی که آمیخته در روح و جسم پدید آورندگان آن می باشد.

برآمده از تار وپودشان؛ وحامل پیغام اهل راز.

پیغامی مبنی بر از خاک به خاک

برآنیم حامل این پیغام باشیم ،.معرف این صنایع ظریفه و شناساننده ی دسترنجشان؛

 دستان پینه بسته ای که باید  بوسه بر آن زد.

 

جدیدترین محصولات

پخش ویدیو

شهر جهانی زیلو

میبد و کاربافی

کاربافی

      کارگاه زیلو            

بی بی مریم

زری خانم

خانواده دهقانی

نمایندگان فروش

نمایندگی فروش یک

نمایندگی فروش دو

نمایندگی فروش سه