رامسر – کمربندی فاز 2 – جنب دبیرستان حریری – نبش کوچه 20 شمالی

تلفن: 552222140-011